Windmolens tussen Rosmalen en Oss

Windmolens, polder tussen Den Bosch en Oss

In het Brabants Dagblad van 7 september stond een artikel over plannen voor een grootschalig windmolenpark in o.a. de Rosmalense polder.

Naar aanleiding van dit artikel heeft projectleider dhr. Frank Duenk van de gemeente ’s-Hertogenbosch, tijdens de wijkraadvergadering van 18 september 2018 hierop een toelichting gegeven.

Door het kabinet is bepaald dat alle gemeenten in Nederland gebruik moeten gaan maken van duurzame energie. Ook moet er een regionale energiestrategie komen. Dit kan op verschillende manieren zoals; zonne-energie, windmolens, aardwarmte, maar ook besparingen en andere installaties. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft zelf ook de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en geen gebruik meer te maken van fossiele energie.

Op dit moment is het in het bestemmingsplan niet toegestaan om een windmolenpark te plaatsen in de Rosmalense polder. Er is ook nog geen officiële  aanvraag door initiatiefnemers ingediend om een dergelijk plan te realiseren. Er zijn dus ook nog geen afspraken gemaakt over het aantal windmolens, de hoogte van de windmolens  en de plaats van de windmolens.
Maar omdat er wel voldaan zal moeten worden aan de eis van het kabinet, is de gemeente Den Bosch samen met Oss en de provincie gestart met een verkenning.

Tijdlijn:
24 september: Raadscommissievergadering  Wat leeft er bij de verschillende politieke partijen.
9 oktober 2018: Gemeenteraad kan instemmen om de verkenning naar de diverse opties op te starten.
Periode okt-’18/zomer ’19: werken aan de verkenning van het gebied. Samen met de inwoners, omwonenden en andere belanghebbenden een brede koers bepalen voor de Rosmalense polder op het gebied van duurzame energie, natuur, landbouw etc.
Er zullen werkbijeenkomsten plaatsvinden met bewoners, wijkraden, maar ook o.a. het Brabants landschap en de Brabantse milieufederatie.
Sept ’19-Okt ’19: gebiedsvisie als uitkomst van de verkenning gereed. Daarna zal de gemeenteraad beslissen of ze de koers bepaald in de gebiedsvisie wil gaan volgen
 
Een planologische procedure (bestemmingsplan) kan hierna gestart worden.  Tijdens deze procedure kunnen of moeten aanvullende onderzoeken worden gedaan. Denk hierbij ook aan een milieueffectrapportage (MER) waarin de milieugevolgen van plannen voor mens en dier moeten worden onderzocht en afgewogen. Als alle onderzoeken zijn afgerond en met de uitkomsten in het bestemmingsplan rekening is gehouden kan dit plan ter vaststelling in procedure worden gebracht. Daarbij is er mogelijkheid om als bewoner een zienswijze /bezwaar in te dienen en na vaststelling door de gemeenteraad evt nog in beroep te gaan bij de Raad van State. 

Vanaf de start van de planologische procedure zijn er dan al gauw minimaal ca. 3 jaar verstreken. Indien het plan door uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is, kunnen er vergunningen worden aangevraagd.
 
De Wijkraad Kruisstraat heeft op dit moment een neutraal standpunt, maar zal bovenstaand proces nauwgezet volgen, er op toezien dat het proces transparant verloopt, bewoners voldoende gelegenheid krijgen om hun visie kenbaar te maken en zorgvuldige belangenafweging plaats vindt.  Mochten er concrete afspraken worden gemaakt dan zullen we er op toe zien dat deze ook goed worden vastgelegd. We trekken hierbij gezamenlijk op met o.a Dorpsraad Nuland.

Meer informatie over de bijeenkomsten m.b.t. de visie energielandschap kun je hier vinden.