Oostelijke landweg

Historie, betrokkenheid Wijkraad en Actiecomité

ACTIECOMITE BEHOUD BUURTSCHAP KRUISSTRAAT (sedert 1998)

In 1998 lanceerde de gemeente ’s-Hertogenbosch de eerste plannen voor de aanleg van de Groote Wielen. Het was de bedoeling van de toenmalige wethouder om te beginnen met de aanleg van een ontsluitingsweg aan de oostkant van Rosmalen, langs Kruisstraat ( in eerste instantie voor het bouwverkeer). Op dat moment was de rijksweg (nu A59) nog een stoplichtenweg, en massaal sluipverkeer via deze weg door de polder en door Kruisstraat zou overlast veroorzaken voor bewoners en gevaarlijke situaties voor fietsers.
Een twintigtal bewoners was door de plannen gealarmeerd. De aanleg van deze oostelijke ontsluitingsweg werd namelijk totaal niet onderbouwd. Er was nog geen Groote Wielen, behoefte of noodzaak voor deze weg bestond niet, maar door aanzuigende werking zou deze weg de verkeersdrukte in Kruisstraat sterk gaan vergroten.

Dit was voor deze bewoners de aanleiding om Actiecomité Behoud Buurtschap op te richten en zich uit te spreken naar de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voorzitter en kartrekker van dit comité was Han Dekker (inmiddels overleden). In de afgelopen 20 jaar is er een wisselende samenstelling geweest binnen het actiecomité, afhankelijk van wat er zich in de politiek voordeed. Op dit moment zijn Judith Mestriner en Marion Bronsvoort de woordvoerders, namens en samen met een tiental andere bewoners van Kruisstraat.

Wat gebeurde er destijds:

 • Bestemmingsplan De Groote Wielen werd door de provincie goedgekeurd met uitzondering van het vierde kwadrant én met uitzondering van de Oostelijke Ontsluitingsweg
 • Provincie vond dat er geen nut en noodzaak voor de weg bestond.
 • Provincie vond ook het voorgestelde tracé niet onderbouwd en constateerde geen onderzoek naar alternatieven.

De gemeente heeft vervolgens op allerlei momenten wel vastgehouden aan de aanleg van een weg aan de oostzijde van Rosmalen:

 • Oostelijke ontsluitingsweg
 • Nu Oostelijke Landweg

Maar steeds werden nut en noodzaak niet aangetoond!

En opnieuw zijn mogelijk betere alternatieven niet onderzocht. In de tussentijd heeft de gemeente Maasdonk de kern van Nuland afgesloten voor vrachtverkeer. Dit had direct tot gevolg: overlast van vrachtverkeer in de Vliertwijksestraat.

Inmiddels ziet de gemeente in dat er veel meer geledingen zijn die vraagtekens zetten bij de noodzaak voor aanleg van een Oostelijke ontsluitingsweg . De gemeente wil de bouwplannen in de Groote Wielen voortzetten, maar ziet ook dat de verkeersproblematiek dan groeit. Daarom heeft de gemeente in 2016 een klankbordgroep in het leven geroepen. Hierin zijn veel partijen vertegenwoordigd: alle wijkraden van Rosmalen, Dorpsraad Nuland en het overkoepelende Bewonersraden overleg Rosmalen, Nuland en Vinkel, Den Bosch Noord en Empel, Werkgroep Noord, het Rosmalens Ondernemerscontact, Brabants Zeeuwse Werkgevers, de Fietsersbond, en ook het inmiddels al 20 jaar sluimerend bestaande Actiecomité Behoud Buurtschap Kruisstraat. 

Kern van de problemen volgens de gemeente op dit moment:

 • A2 en A59 zitten vol. Dit veroorzaakt sluipverkeer door de kom van Rosmalen.
 • De Bruistensingel en de rotonde aan de westzijde zitten vol. 
 • Gemeente wil 4e kwadrant Grote Wielen (GW) aanleggen, wat nog meer verkeer naar het westen oplevert. (uit kentekenonderzoek is gebleken dat slechts 12 % van de bewoners van de GW naar het oosten rijdt)

Inbreng wijkraad Rosmalen-Oost/Kruisstraat en actiecomité in Klankbordgroep

De wijkraad heeft samen met het actiecomité de volgende problematiek voor Kruisstraat in de Klankbordgroep ingebracht:

 • Er is overlast van vrachtverkeer in de Vliertwijksestraat, doordat er tussen Oss en Rosmalen geen andere goede verbinding is  voor  bedrijven in de polder. Hiervoor zou de gemeente samen met gemeente Oss een oplossing moeten zoeken. De Oostelijke Landweg mag hier niet voor bedoeld zijn, er is geen relatie tussen vrachtverkeer en de GW.
 • Er is een slechte fietsverbinding tussen Kruisstraat en Rosmalen ( route Kruisstraat-Bruggen-Schoolstraat). Wij vragen al meer dan 20 jaar om verbetering. De basisschool is inmiddels gesloten. Die jonge kinderen moeten met de fiets naar Rosmalen. Dat is heel onveilig.
 • Wie uit Kruisstraat voor sport, werk, winkels, muziekschool, bibliotheek etcetera op de fiets naar Rosmalen gaat moet over deze gevaarlijke weg. Voor middelbare scholieren, die nu over de F59 fietsen, zorgt de verplaatsing van het Rodenborch college naar de GW er voor dat ook zij over de route Kruisstraat-Bruggen zullen gaan fietsen.
 • Bij de aanleg van een ontsluitingsweg aan de oostzijde ontstaat een route voor sluipverkeer tussen A2 en A59. Ook de wijkraad Groote Wielen is bevreesd voor sluipverkeer door hun wijk.


Waar staan we nu?
In november 2017 is na inspraak van verschillende geledingen van de Klankbordgroep, onder andere het actiecomité en  de wijkraad Rosmalen-Oost/Kruisstraat, het bewonersradenoverleg Rosmalen Nuland Vinkel en de wijkraad Groote Wielen, door de gemeenteraad besloten dat er een nieuw en breder onderzoek moet plaatsvinden. Niet alleen gericht op de aanleg van een Oostelijke Landweg, maar op de hele verkeersproblematiek aan de oostzijde van Den Bosch (o,a, aansluitingen op A2 en A59). Voor fiets, voor auto, voor vrachtverkeer, met aandacht voor leefbaarheid en veiligheid voor bewoners.

De leden van de klankbordgroep zijn voor het overgrote deel geen gekozen vertegenwoordigers, maar betrokken burgers. Net als de wijkraad en het actiecomité. De gemeente heeft dan ook beloofd ons waar nodig te zullen ondersteunen in toekomstige informatievoorziening naar bewoners. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of informatie gedeeld kan worden met bewoners  kan er in Kruisstraat een voorlichtingsavond georganiseerd worden.

 Het actiecomité heeft in het verleden  via huis-aan-huis-nieuwsbrieven bewoners getracht te informeren. In oktober/november was er zo veel tijdsdruk door de gemeente opgelegd dat deze manier van informeren, zowel door wijkraad als actiecomité, niet mogelijk was  Daarom hebben wij ervoor gekozen om u nu gezamenlijk  via deze website te informeren.

Meer informatie
Mocht u geïnformeerd willen worden wanneer er weer nieuws over dit onderwerp op de website van de wijkraad wordt geplaatst? Meld u dan aan op www.wijkraadkruisstraat.nl voor de nieuwsbrief.
Heeft u in de tussentijd nog vragen? Stel ze gerust aan de vertegenwoordigers vanuit het actiecomité  judith.mestriner@outlook.com of mbronsvoort@gmail.com