De Hooge Heide

Het gebied Hooge Heide Noord is het gebied tussen de bebouwingskern van Rosmalen in het westen en de bebouwde kom van Nuland in het Oosten. De zuidelijke grens is de snelweg A59 en de noordgrens is het bebouwingslint van Heeseind, Kruisstraat en Bruggen. Het gebied Hooge Heide Noord bestaat uit verschillende deelgebieden zoals de Rosmalense zandverstuiving, het Sparrenburgbos, Sprokkelbosch, , Mariaoord, de Binckhorst, Waterwingebied, de Nulandse heide en de Karreput. 
Het is onderdeel van de Bossche Buitens, de groene gebieden die rond de stad liggen en waar natuur en  landschappelijke waarden  belangrijk zijn. Vandaar dat er nadrukkelijk ingezet wordt op het behouden en verder versterken van het groene karakter van het gebied. Om dit te realiseren heeft de gemeente voor enkele deelgebieden met verschillende landschapskwaliteiten binnen Hooge Heide Noord een gebiedsvisie opgesteld.
In 2013  is een gebiedsvisie opgesteld voor  deelgebied Sprokkelbosch. Het neemt  een groot oppervlak van het totale plangebied in beslag. Dit deelgebied kenmerkt zich door zijn bijzondere landschapstype, het ‘kampenlandschap’. Het kampenlandschap van Sprokkelbosch wordt begrensd door de ontginningslinten, die tevens de randen van het gebied vormen. Deze randen zijn zeer bepalend voor de kwaliteit. Men wil  het gebied meer als uitloopgebied laten functioneren voor het stedelijk gebied. Wat betreft de bebouwingsmogelijkheden wordt als uitgangspunt genomen dat er geen nieuwe erven worden gecreëerd en dat ontwikkelingen alleen mogelijk zijn op de bestaande erven. Een algemeen uitgangspunt is dat elke ruimtelijke ontwikkeling ook een kwaliteitsverbetering voor het landschap moet betekenen. Dat kan betekenen dat de bouw van een nieuwe woning gecompenseerd moet worden met de sloop van schuren en/of de aanleg van nieuw landschap of de bijdrage in een fonds waarmee het omliggende landschap kan worden verbeterd, de zogenaamde “rood voor groen regeling”.
In andere delen van Hooge Heide Noord, zoals bij het Patersklooster, wil de gemeente via   “Rood voor  groen” grondeigenaren extra bouwmogelijkheden geven in ruil voor het overdragen van natuurgronden. Daardoor kan verdere natuurontwikkeling plaatsvinden en kunnen meer aaneengesloten gebieden voor bezoekers worden opengesteld.

Meer informatie over De Hooge Heide kun je hier vinden:
De Hooge Heide en gemeente 's-Hertogenbosch